نقش وکیل خانواده در پیشگیری جرم
برخی معتقدند پیشگیری عام با تهدید کیفر خیالی بیش نیست. میباید آن چه که ان ها را جانشین های کیفری مینامند یعنی تدابیر اجتماعی، به نوعی جایگزینی برای کیفرها وارد سیاست جنایی شود. و این طرز تفکر مبنایی برای شکل گیری وکیل خانواده شد.
لایحه پیشگیری از وقوع جرم در بند الف ماده یک، چیشگیری اجتماعی را چنین تعریف کرده است: پیشگیری اجتماعی عبارت است از تدابیر ئ روش های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمانهای غیر دولتی و مردمی در زیمنه سالم سازی محیط اجتماعی و فیزیکی برای حذف یا کاهش هوامل اجتماعی وقوع جرم.


یکی از عوامل جرم زا فقر فرهنگی و و کمبود اگاهی خانواده است. خانواده که به عنوان مبدا رشد و تحول شناخته شده و افراد بخش مهمی از دوران زندگی خود را در آن سپری میکنند، قطعا نقشی سرنوشت ساز در ساختن آینده افراد دارد. رشد فرهنگی، فکری و اجتماعی خانواده گامی موثر در جهت رشد افراد و اعتلای جامعه محسوب میشود. یکی از مولفه های رشد فکری و فرهنگی، افزایش اطلاعات حقوقی و قانونی اعضای خانوداه است. اگر خانواده از حقوق و تکالیف خود در برخورد با دیگر اعضای خانواده و همچنین اعضای جامعه اگاه باشد با کاهش اخلافات حقوقی و ارتکاب جرایم رو به رو خواهیم بود.
وکیل خانواده که تا پیش از این نقش درمانگر داشته و بعد از شکلگیری اختلافات و منازعات حقوقی مورد مراجعه قرار میگرفته و صرفا به دفاع از موکل خود چرداخته با توسعه کارکردها میتواند نقش پیشگیرانه در جرم پیدا کند. به عبارت دیگر با هدایت وکیل به سمت خانوادهها، اعضای خانواده در امور حقوقی و همچنین هنگام ظهور اختلافات به او رجوع کرده و از مشورت وی بهرهمند میگردند و با اطمینان از صحت اقدام خود از نظر قانونی، پیش میروند.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *